Brandkårerna sköter om största delen av räddningsväsendets praktiska uppgifter i Finland

För närvarande finns det sammanlagt nästan 1 000 brandkårer. Till gruppen hör 571 avtalsbrandkårer, 148 halvordinarie brandkårer och 240 fabriks-, anläggnings- och militärbrandkårer. I dessa brandkårer finns sammanlagt 23 400 utbildade brandmän.

Förutom räddningsarbete sysslar brandkåren med mångahanda upplysnings- och organisationsarbete – och spelar förstås i sina egna musikkårer. Brandkårerna har även skilt organiserad verksamhet för damer, ungdomar och veteraner.

Nästan 5 000 kvinnor

Brandkårsdamerna är med i verksamheten och sköter dessutom om viktiga underhållsuppgifter som behövs för att räddningsarbetet ska lyckas. De sköter till exempel om utrustning, utrymmen och larmförplägnad samt ordnar utbildning där medborgarna får viktig information om förebyggande av olyckor. Brandkårsdamerna deltar även i utbildning av brandkårsungdomar och i brandkårens medelanskaffning.

Intressant sysselsättning för 7–17-åringar

Brandkårsungdomsverksamheten är bland de äldsta formerna av ungdomsarbete i vårt land. Det har sina rötter ända till 1880-talet och intresset har inte minskat under de årtionden som förflutit.
Att vara med brandkårsungdomarna är ett roligt och nyttigt fritidsintresse där ungdomarna lär sig värdefull kunskap.

Åldern är en rikedom
Brandkårsveteranerna är ungdomliga brandkårister över femtio strecket som har blivit ”pensionerade” från det aktiva brandkårsarbetet. De slår vakt om brandkårstraditioner, renoverar släckningsutrustning, samlar ihop traditions- och historieinformation, ordnar olika evenemang – och instruerar den yngre generationen.
 
Musikanterna spelar!
I samband med sammanlagt 22 brandkårer fungerar en brandkårsmusikkår. Musikkårerna som fungerar amatörmässigt eller halvprofessionellt är populära uppträdare vid många evenemang. Orkestrarna ger högtidliga möjligheter för att utöva detta intresse i synnerhet för vänner av blåsmusik.
 
Värdefull kunskap erbjuds

Brandkårerna ger även upplysning till medborgarna, ger vägledning för förebyggande av olyckor och att fungera rätt vid olika olycks- och farosituationer. Alla avdelningar i brandkåren är med i upplysningsarbetet, och på senare tid har man i brandkårerna grundat också skilda upplysnings- och organisationsavdelningar.

Långa traditioner – redan de gamla romarna...

Frivilliga brandkårernas förhistoria sträcker sig ända till Romerska rikets tid. Kejsar Augustus grundade i början av vår tideräkning en stadsbevakning vars uppgifter var både att hålla ordning och sköta om brandskyddet. Den äldsta brandkåren som man känner till i Europa inledde sin verksamhet år 1716 i Paris. Det var fråga om en militärt ordnad arméavdelning. Europas första anständiga brandkår grundades i Wien år 1757.

De nuvarande frivilliga brandkårernas ideella och funktionella rötter har sina anor från 1730-talets Förenta stater. Frivilliga brandkårsrörelsen kom till Finland från Sverige, där det hade fått sin början i början av 1800-talet. Finlands första brandkår, Åbo Frivilliga Brandkår, grundades år 1838.  Frivilliga brandkårerna var de första föreningarna som grundades av medborgare i Finland. Brandkårerna ordnade redan i början mycket och olika kulturverksamhet: det fanns musikkårer, körer och teaterklubbar. Även sport utövades aktivt. Frivilliga brandkårerna var också förebild för de nuvarande biblioteken, eftersom man redan i ett tidigt skede grundade lånebibliotek och läsesalar i anknytning till brandkåren.