VPK-toiminnan muutos viime vuosikymmeninä:
kamppailu vapaaehtoisuuden ja palkkatyön välillä

Pelastustoimen tilinpäätös -hanke on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön toteuttama ja Palosuojelurahaston rahoittama laaja selvitys- ja tutkimushanke, jonka tavoitteena on laatia kokonaisanalyysi suomalaisesta pelastustoimesta. Hanke koostuu seitsemästä osaprojektista, joissa laaditaan analyysi pelastustoimen vuosina 2009 ja 2010 käyttämistä resursseista (mm. henkilöstö, kalusto), kokonaiskustannuksista sekä toiminnasta (mm. hälytystehtävät, varautuminen). Hanke päättyy 30.6.2012.

”VPK-toiminnan muutos viime vuosikymmeninä: kamppailu vapaaehtoisuuden ja palkkatyön välillä” – on yksi Tilinpäätöshankkeen osaprojekteista. Projektissa selvitetään palokuntien määrällistä kehitystä, palokuntatoimintaan liittyviä motivaatiotekijöitä sekä palokuntayhteisön piirteitä. Tämän lisäksi selvitetään palokuntien hälytystehtävät sekä resurssit. Seuraavassa tiivistelmä osaprojektin sisällöistä:

a) Juhani Katajamäki (tietokirjailija, ent. Pelastustiedon päätoimittaja):
Suomen palokunnat tilastojen kertomana. Numeerinen kehitys 100 vuoden aikana muuttuvan lainsäädännön ja pelastustoimen muiden muutosten keskellä.
- tavoite: selvittää, miten palokuntien määrä on vaihdellut eri vuosikymmeninä
- aineisto: erilaiset tilasto- ja historiadokumentit
- aikataulu: artikkeli valmis

b) Sanna Malinen (lehtori, PhD, Canterburyn yliopisto, johtamisen laitos):
Kyselytutkimus palokuntalaisten motivaatiotekijöistä
- tavoite: selvittää, mikä saa ihmiset osallistumaan palokuntatoimintaan, jatkamaan palokuntatoimintaa tai pitämään taukoja toiminnasta. Lisäksi kartoitetaan mahdollisia toimintaan vaikuttavia esteitä ja haasteita.
- aineisto: kysely lähetetään haka-rekisterissä oleville palokunnille (n=734) perinteisellä postilla (vastaukset toivotaan sähköisinä, jos mahdollista)
- vastaava kysely toteutetaan myös Uudessa Seelannissa
- aikataulu: kysely lähetetään tammi-helmikuun vaihteessa palokunnille

c) Hannele Palukka (projektipäällikkö, YTT, Tampereen yliopisto, johtamisen laitos):
Palokunta yhteisönä
- tavoite: selvittää, millainen palokunta on yhteisönä sekä millaisia merkityksiä haastateltavat kokevat palokuntatoiminnallaan olevan omassa lähiyhteisössään ja yhteiskunnassa yleisesti. Yksi mielenkiinnon kohde on palokuntatoiminnan mahdolliset erityispiirteet vapaaehtoistyön ja palkkatyön rajamaastossa.
- aineisto: 5 ryhmähaastattelua (3 henkilöä/ryhmä) viidessä eri palokunnassa eri alueilla
- aikataulu: haastateltavia haetaan parhaillaan ja haastattelut aloitetaan tammikuussa

Pelastustoimen tilinpäätöshanketta johtaa pelastusjohtaja Pekka Vänskä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja vastuullisena tutkijana toimii SPEK:n tutkimus- ja kehittämispäällikkö Teija Mankkinen. Lisäksi hankkeessa työskentelee useita tutkijoita.

Lisätietoja hankkeesta saat Teija Mankkiselta (teija.mankkinen@spek.fi tai puh. 040-161 7787).