HAKAssa on seuraavat palokunnan käyttäjätasot

Pe­rus­käyt­tä­jä

 • Kai­kil­la hen­ki­löil­lä oi­keus näh­dä omat tie­ton­sa
 • Pys­tyy muok­kaa­maan vain omia pe­rus­tie­to­jan­sa
 • Nä­kee (mutt­ei pys­ty muok­kaa­maan) jä­se­nyy­det, käyt­tö­oi­keu­det, kou­lu­tus­ta­sot, pä­te­vyy­det, roo­lit, an­si­o­mer­kit ja il­moit­tau­tu­mi­set ta­pah­tu­miin
 • Voi il­moit­tau­tua ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ris­sa eri ta­pah­tu­miin
 • Ei pää­se palo­kun­nan tie­toi­hin (kor­til­le)

Ta­pah­tu­ma­käyt­tä­jä

 • Kaik­ki edel­lä ­mai­ni­tut pe­rus­käyt­tä­jän oi­keu­det
 • Pää­see palo­kun­nan kor­til­le ja nä­kee palo­kun­nan pe­rus­tie­dot
 • Oi­keus luo­da ja muo­ka­ta palo­kun­nan ta­pah­tu­mia esim. viik­ko­har­joi­tuk­set

Osas­to­käyt­tä­jä tiet­tyyn osas­toon

 • Oi­keus näh­dä ja muo­ka­ta mää­ri­te­tyn osas­ton hen­ki­löi­den tie­to­ja
 • Oi­keus luo­da uusi hen­ki­lö palo­kun­taan tie­tyn osas­ton jä­se­nek­si

Osas­to­käyt­tä­jä koko palo­kun­taan

 • Oi­keus näh­dä ja muo­ka­ta koko palo­kun­nan hen­ki­löi­den tie­to­ja

Palo­kun­nan pää­käyt­tä­jä

 • Oi­keus luo­da käyt­tö­oi­keuk­sia palo­kun­nan jä­se­nis­töl­le
 • Kaik­ki muut edel­tä­vät oi­keu­det

Käyttöoikeuksista yleensä

Älä jaa kah­ta eri käyt­tä­jä­oi­keut­ta palo­kun­nan si­säl­lä sa­mal­le hen­ki­löl­le. Mi­kä­li hen­ki­löl­lä on osas­to­käyt­tä­jän ja ta­pah­tu­ma­käyt­tä­jän oi­keus, niin jäl­kim­mäi­nen ra­joit­taa osas­to­käyt­tä­jän oi­keuk­sia.