Usein kysytyt kysymykset

Van­has­sa HAKAs­sa oli yli 1000 hen­ki­löä, jot­ka ovat kuu­lu­neet kah­teen tai use­am­paan palo­kun­taan. Jo­kai­sel­la hen­ki­löl­lä on jat­kos­sa vain yksi kort­ti, jo­hon voi liit­tää eri palo­kun­tien jä­se­nyyk­siä ja tar­vit­ta­es­sa myös käyt­tö­oi­keuk­sia. Ota pa­lau­te­lo­mak­keel­la yh­teys tu­keen.

Oman pro­fii­lin etu­si­vul­la pai­na nap­pia Muok­kaa. Tyh­jen­nä pois­tet­ta­vat ja tar­peet­to­mat tie­dot niis­tä ken­tis­tä, joista haluat ja pai­na lo­puk­si Tal­len­na-nap­pia.

Mene HAKAn etu­si­vul­le https://haka.spek.fi ja pai­na link­kiä “Olen unoh­ta­nut sala­sa­na­ni – Ti­laan it­sel­le­ni sala­sa­nan”. Käyt­tä­jä­tun­nuk­se­si on van­haan Ha­kaan kir­jat­tu säh­kö­pos­ti­o­soi­te. Sala­sa­nan voi ti­la­ta säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­see­si ja/tai mat­ka­pu­he­lin­nu­me­roo­si.

Jos hen­ki­lö on kuu­lu­nut use­am­paan palo­kun­taan, on hä­nel­lä ol­lut use­am­pi pro­fii­li (hen­ki­lö­kort­ti). Nämä tie­dot on nyt ko­neel­li­ses­ti yh­dis­tet­ty yh­dek­si pro­fii­lik­si. Mi­kä­li yh­dis­tet­tyyn pro­fii­lii­si on tul­lut van­hen­tu­nei­ta tie­to­ja, joh­tuu se sii­tä, että jos­sa­in ole­mas­sa ole­vas­sa pro­fii­lis­sa­si on ol­lut van­hen­tu­nei­ta tie­to­ja. Van­has­ta HAKAs­ta pois­tet­tu­ja tie­to­ja ei ole tuotu uu­teen HAKAan.

Kun olet kir­jau­tu­nut HAKAan olet omis­sa tie­dois­sa ja kun palo­kun­nan pää­käyt­tä­jä on an­ta­nut si­nul­le osas­to­käyt­tä­jä­oi­keu­det, niin pää­set palo­kun­nan tie­toi­hin etu­si­vun palo­kun­nan ni­men lin­kis­tä tai ylä­pal­kin haku­ken­täs­tä aloit­ta­mal­la kir­joit­ta­maan palo­kun­nan ni­meä.

Saat kai­kki omal­le kor­til­le­si mer­ki­tyt tie­dot näkyviin pai­na­mal­la etu­si­vul­la ole­vaa nap­pia Tu­los­ta. Näyt­töön tu­levat kaik­ki tie­to­si.

Kaik­ki­aan eri­lai­sia ajo­kort­ti­luok­kia oli van­has­sa HAKAs­sa yli 700 eri­lais­ta. A B (väli­lyön­ti vä­lis­sä) ja AB oli­vat kak­si eri ta­paa. Täs­tä syys­tä joh­tu­en da­tas­ta ajet­tiin uu­teen HAKAan vain B ja C1- / C -ajo­kort­ti­luo­kat. Jo­kai­nen voi tal­len­taa puut­tuvat tie­dot itse. Nyt ajo­kort­ti­luo­kat ei­vät ole avoi­mia vaan ras­ti­tet­ta­via kent­tiä.

Yli 200 palo­kun­nan pää­käyt­tä­jäl­lä oli joku kol­mes­ta muut­tu­nut (nimi, säh­kö­pos­ti­o­soi­te, pu­he­lin­nu­me­ro). Täs­tä syys­tä tietojen siirrossa vanhasta HAKAsta uuteen HAKAan eivät pää­käyt­tä­jä­oi­keu­det siir­ty­neet, vaan ne on yh­dis­tet­tä­vä kä­sin uu­del­leen. Ota pa­lau­te­lo­mak­keel­la yh­teys tu­keen.

Omis­sa tie­dois­sa har­ras­tus­tun­ti­ker­ty­mä ei vie­lä näy oi­kein. Älä muu­ta sitä, vaan ai­kai­sem­mat ker­ty­neet har­ras­tus­tun­ti­ker­ty­mät kor­ja­taan ko­neel­li­ses­ti van­has­ta tie­to­kan­nas­ta. Tuo nyt nä­ky­vä nol­la tun­tia tar­koit­taa muus­sa palo­kun­nas­sa teh­ty­jä har­ras­tus­tun­te­ja en­nen ny­kyis­tä palo­kun­taa.

Jo­kai­sel­la HAKAan re­kis­te­röi­dyl­lä hen­ki­löl­lä pi­tää olla hen­ki­lö­koh­tai­nen säh­kö­pos­ti eli käyt­tä­jä­tun­nus. Tämä siitä syystä, että mi­kä­li ta­pah­tuu esimerkiksi vää­rin­käy­tök­siä tai muu­ten vää­riä tal­len­nuk­sia, niin lo­kis­ta voi­daan yk­si­löi­dä, kuka muu­tok­set on teh­nyt.

Tiedoissasi on väärä tai puuttuu kokonaan joko sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumerosi. Tarkista palokuntasi pää- tai osastokäyttäjältä tiedot ja tarvittaessa lisäämään tai päivittämään henkilökortillesi sekä henkilökohtainen sähköpostisi että matkapuhelinnumerosi.

Tyh­jen­nä se­lai­men muis­ti. Ai­na­kin In­ter­net Exp­lo­re­ril­la se­lain tar­jo­aa van­haa kir­jau­tu­mis­o­soi­tet­ta, jos­sa pe­räs­sä on .asp. HAKAan pää­set joko osoit­tees­ta https://haka.spek.fi tai kir­joit­ta­mal­la suo­raan se­lai­men ri­vil­le haka.spek.fi

Tarkista:

  • postinumerokentässä on oikea postinumero eikä ole välilyöntiä eikä tekstiä
  • puhelinumerossa tai sähköpostissa on vain yksi tieto sarakkeessa eikä ole ennen tai jälkeen välilyöntejä

Pe­rus­käyt­tä­jäl­lä ei ole enää oi­keut­ta luo­da ta­pah­tu­mia. Pyy­dä palo­kun­nan pää- tai osas­to­käyt­tä­jäl­tä it­sel­le­si palo­kun­nan ta­pah­tu­ma­käyt­tä­jä­oi­keu­det. Ohje oi­keuk­sien an­ta­mi­seen löy­tyy tääl­tä.