Säkerställandet av en trygg verksamhet i brandkårerna

  • Brandkårerna bör ha klara regler och färdiga handlingsmodeller för att ta itu med och hantera situationen i fall av osakligt beteende så som mobbning, diskriminering eller trakasserier.  

  • Alla bör förbinda sig till de gemensamma reglerna, samt till förebyggandet av och hanteringen av osakligt bemötande. Ni kan använda er av planschen ”Låt oss tillsammans göra en brandkår där alla trivs”, som SPEK har producerat och som alla brandkårister ombeds underteckna. Planschen sätts upp på väggen i brandkårens utrymmen. 

  • Brandkåristerna skall ha kännedom om ansvarspersoner till vilka de kan anmäla fall av osakligt bemötande (t.ex. förman eller avdelningschef). Därtill rekommenderar vi att brandkårerna utnämner 1-2 trygghetspersoner bland sina medlemmar, med vilka man kan diskutera osakligt bemötande med låg tröskel.  

  • Diskutera frågor så som osakligt beteende, mobbning, diskriminering och trakasserier öppet, eftersom öppenhet ökar förtroendet.  

  • Vi rekommenderar att det med jämna mellanrum genomförs en enkätundersökning gällande brandkåristernas belåtenhet, så att ni kan få en bild av hur er verksamhet ser ut och har möjlighet att vidta åtgärder mot eventuella missförhållanden i rätt tid.  

Principer för en tryggare miljö 

Vi rekommenderar räddningsförbunden och brandkårerna att ta i bruk principerna för en tryggare miljö inom den egna verksamheten. Principerna möjliggör att alla som deltar i verksamheten skall känna sig välkomna och trygga. Vi har utformat affischen "Låt oss tillsammans göra en brandkår där alla trivs!", med avsikten att brandkårerna kan gå igenom innehållet och tillsammans underteckna affischen.

Alla gynnas av en tryggare och mer öppen verksamhetskultur, så låt oss vara stolta brandkårister – mänskligt, yrkesmässigt och pålitligt. 

Trygghetspersoner

Rekommenderar vi att brandkårerna utnämner 1-2 trygghetspersoner bland sina medlemmar, med vilka man kan diskutera osakligt bemötande med låg tröskel.