HAKAn käyttöohje

Yleistä

Jo­kai­sel­ta hallinnointikanta HAKAan re­kis­te­röi­dyl­tä hen­ki­löl­tä tu­lee olla suos­tu­mus hen­ki­lö­tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen. HAKA mah­dol­lis­taa suos­tu­muk­sen an­ta­mi­sen seu­raa­vas­ti:

  1. Palo­kun­nan pää­käyt­tä­jä tal­let­taa HAKAan palo­kun­nan laa­ti­man tie­to­suo­ja­suun­ni­tel­man.
  2. Jo­kai­nen HAKAan re­kis­te­röi­ty hen­ki­lö hy­väk­syy suun­ni­tel­man kir­jau­tu­mal­la HAKAan en­sim­mäis­tä ker­taa. (Ala­i­käis­ten hen­ki­löi­den osal­ta tie­to­suo­ja­suun­ni­tel­man hy­väk­syy huol­ta­ja. Huol­ta­jan hy­väk­syn­tä tu­lee hoi­taa erik­seen.)

Hen­ki­lö voi mil­loin ta­han­sa tar­kis­taa omat tie­ton­sa HAKAs­ta. Ku­kin HAKAan re­kis­te­röi­ty hen­ki­lö voi ti­la­ta it­sel­leen sala­sa­nan joko säh­kö­pos­tiin­sa tai HAKAan re­kis­te­röi­tyyn mat­ka­pu­he­lin­nu­me­roon­sa.

Ku­kin hen­ki­lö on re­kis­te­röi­ty HAKAan vain ker­taal­leen. Hen­ki­lö voi kuu­lua use­am­paan eri or­ga­ni­saa­ti­oon ja oma­ta eri­ta­soi­sia käyt­tö­oi­keuk­sia eri or­ga­ni­saa­ti­ois­sa. Kaik­ki asi­oin­ti ta­pah­tuu yh­del­lä hen­ki­lö­koh­tai­sel­la käyt­tä­jä­tun­nuk­sel­la, joka on hen­ki­lön HAKAan re­kis­te­röi­ty säh­kö­pos­ti­o­soi­te.

HAKAssa voi mm.

  • re­kis­te­röi­dä ri­kos­re­kis­te­ri­ot­teen päi­vä­mää­rän
  • re­kis­te­röi­dä VAP-si­joi­tuk­sen
  • muo­dos­taa eri­lai­sia ryh­miä (esim. hal­li­tus)
  • seu­ra­ta tun­nus­lu­ku­ja ja mit­ta­rei­ta
  • lä­het­tää säh­kö­pos­te­ja

Tukipyynnöt

Ilmoitathan kaik­ki HAKAan liit­ty­vät tuki­pyyn­nöt, on­gel­mat ja ke­hi­tys­eh­do­tuk­set tämän lin­kin kaut­ta: http://24365.fi/haka­tuki.

Tietosuoja-asetus palokunnassa

Tietosuoja-asetuksesta on koottu tietoja osoitteeseen https://www.palokuntaan.fi/tietosuoja.