Kipinä-työkalu

"Mitä ei mittaa, sitä ei voi kehittää." 

Nuo­ri­so-osas­to­jen toi­min­nan ja ke­hit­tä­mi­sen avuk­si on kehitetty Ki­pi­nä-työ­ka­lun, jonka ta­voit­tee­na on kan­nus­taa, haas­taa, oh­ja­ta ja tu­kea osas­to­ja ke­hit­tä­mään toi­min­taan­sa pit­käl­lä aika­jän­teel­lä ta­voit­teel­li­ses­ti. 

Työ­ka­lun avul­la palo­kun­ta:

 • saa tär­ke­ää pa­lau­tet­ta omas­ta toi­min­nas­taan
 • löy­tää omia vah­vuuk­si­aan ja heik­kouk­si­aan
 • tun­nis­taa nyky­ti­lan­teen­sa ja ke­hit­tä­mis­koh­tei­ta
 • ke­hit­tyy ta­voit­teel­li­sen toi­min­nan kaut­ta

Palo­kun­ta ja osas­to voi­vat hyö­dyn­tää Ki­pi­nä-työ­ka­lun tu­lok­sia mm. toi­min­ta­ker­to­muk­sen tai toi­min­ta­suun­ni­tel­man ja ta­lous­ar­vi­on laa­ti­mi­ses­sa. 

Tavoitetasot nostavat esille tärkeitä asioita

Työ­ka­lun en­sim­mäi­nen ver­sio si­säl­tää 28 eri­lais­ta ar­vi­oi­ta­vaa koh­det­ta, joil­le kul­le­kin on ase­tet­tu nel­jä ta­voi­te­ta­soa ja esi­merk­ki­ky­sy­myk­siä. Li­säk­si työ­ka­lus­ta löy­tyy lopusta koon­ti­lo­ma­ke, Ki­pi­nä-ba­ro­met­ri. Työ­ka­lun avul­la toi­min­taa voi­daan ar­vi­oi­da, tu­lok­set do­ku­men­toi­da ja nii­den poh­jal­ta laa­tia ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma.

Ta­voi­te­ta­soja on nel­jä. 

 • EDIS­TY­NYT – toi­min­ta ylit­tää val­ta­kun­nal­li­sen ta­voi­te­ta­son, vah­vuus­alue
 • KUN­NOS­SA – toi­min­ta täyt­tää val­ta­kun­nal­li­sen ta­voi­te­ta­son
 • KE­HI­TET­TÄ­VÄÄ – toi­min­ta täyt­tyy osit­tain, ke­hi­tys­eh­do­tus
 • EI KUN­NOS­SA – toi­min­ta ei täy­ty, tär­keä ke­hi­tys­koh­de

Palokuntatoimikunta ja sen alainen harrastustyöryhmä ovat ot­ta­neet ta­voit­teek­si, että jo­kai­sen nuo­ri­so-osas­ton oli­si suo­si­tel­ta­vaa pyr­kiä KUN­NOS­SA-ta­sol­le. Täl­lä ta­voin pyritään vai­kut­ta­maan ja oh­jaa­maan nuo­ri­so-osas­to­ja val­ta­kun­nal­li­sel­la ta­sol­la sa­maan suun­taan. 

Monipuoliset käyttömahdollisuudet 

Työ­ka­lun käyt­tö on va­paa­eh­tois­ta eikä kaik­kea kan­na­ta yrit­tää lait­taa kun­toon yh­den vuo­den ai­ka­na. Tär­kein­tä on, että osas­tol­la on halu ja "ki­pi­nä" ar­vi­oi­da, ja sitä kaut­ta ke­hit­tää omaa toi­min­taan­sa. 

Työ­ka­lun käyt­tö­mah­dol­li­suu­det ovat moni­puo­li­set.

1) Nuo­ri­so-osas­ton joh­ta­ja voi teh­dä työ­ka­lun avul­la ar­vi­oin­nin it­se­näi­ses­ti.

2) Vaih­to­eh­toi­ses­ti ar­vi­oin­tia voi­daan teh­dä laa­jem­min eli ar­vi­oin­tiin voi­daan ot­taa palo­kun­nas­ta mu­kaan esi­mer­kik­si nuor­ten van­hem­pia, nuo­ria, palo­kun­nan pääl­lik­kö, kou­lu­tus­pääl­lik­kö tai hal­lin­non jä­se­niä, esim. pu­heen­joh­ta­ja. Täl­löin pu­hu­taan si­säi­ses­tä au­di­toin­nis­ta.

3) Ha­lu­tes­saan palo­kun­ta voi pyy­tää ar­vi­oin­tiin mu­kaan myös naa­pu­ri­palo­kun­nas­ta kou­lut­ta­jan/nuo­ri­so-osas­ton joh­ta­jan tai lii­ton/val­ta­kun­nan ta­sol­ta ko­ke­nei­ta palo­kun­ta­nuo­ri­so­työn­te­ki­jöi­tä, jol­loin voi­daan pu­hua ul­koi­ses­ta au­di­toin­nis­ta.

4) Työ­ka­lua voi käyt­tää myös osit­tain, jol­loin osas­to va­lit­see ar­vi­oin­ti­kri­tee­ris­tös­tä ha­lu­a­man­sa pai­no­pis­te­a­lu­eet, joi­hin työ­ka­lun avul­la ha­lu­taan kes­kit­tyä.

5) Ki­pi­nä-työ­ka­lua voi­daan käyt­tää myös esi­mer­kik­si osas­ton­joh­ta­jan vaih­ta­mi­sen yh­tey­des­sä. Työ­kalu on kor­vaa­ma­ton apu myös sel­lai­ses­sa palo­kun­nas­sa, jos­sa ol­laan pe­rus­ta­mas­sa nuo­ri­so-osas­toa. 

Arvioinnissa oltava oikea ilmapiiri

On muis­tet­ta­va, että työ­ka­lun avul­la ar­vi­oi­daan toi­min­taa, ei ih­mi­siä. Luon­teel­taan ar­vi­oin­ti­ti­lai­suu­den tu­lee olla kes­kus­te­le­va ja rat­kai­su­läh­töi­nen, ei kuu­lus­te­le­va. Mi­kä­li kes­kus­te­lui­den ai­ka­na nou­see esiin jo­tain arka­luon­toi­sia asi­oi­ta, jo­kai­sen on voitava luo­ttaa toi­siin­sa.

Ar­vi­oin­ti­ti­lai­suus kan­nat­taa­kin aloit­taa so­pi­mal­la ja kir­jaa­mal­la nä­ky­väl­le pai­kal­le yh­tei­set peli­sään­nöt, joi­ta voi­vat olla muun mu­as­sa:

 • jo­kai­sel­la on oi­keus sa­noa oma mie­li­pi­teen­sä
 • jo­kai­sen mie­li­pi­det­tä ar­vos­te­taan, ei ar­vi­oi­da
 • toi­sia kuun­nel­laan, ei kes­key­te­tä
 • luot­ta­mus säi­lyy arka­luon­tois­ten asi­oi­den nous­tes­sa esiin

Sähköinen versio 

Kipinä-työkalun sähköisen version voi täyttää sivun oikeassa laidassa olevasta linkistä. Vastaukset tallentuvat tietokantaan täysin anonyymeinä. Tiedoista nähdään pelastuslaitosalueittain mm. työkalun hyödyntämisen määrä sekä toiminnan laadun kehitys. Tietoja ei voi yhdistää yksittäisiin palokuntiin tai vastaajiin.  

Täyttämisen voi tallentaa ja keskeyttää jokaisen kysymyksen jälkeen ja jatkaa samasta kohdasta myöhemmin uudestaan. Kun kaikkiin kohtiin on vastattu, esiin tulee yhteenveto, jonka voi tulostaa, tallentaa koneellesi tai lähettää omaan s-postiin. 

Huomatkaa, että vastattuanne kaikkiin kohtiin, vastauksia ei enää voi muuttaa tai täyttää tiedostoa uudestaan. Siksi onkin tärkeää tallentaa yhteenveto koneelle tai tulostaa se, jotta osaston laadukkuuden kehitystä voi vertailla myöhemmin. 

Palautetta Kipinän toimivuudesta! 

Palautetta sekä kehitys- ja korjausideoita voi antaa suoraan palokuntatoimikunnan harrastustyöryhmän jäsenille ja/tai SPEKin palokuntapalveluiden järjestöohjaajalle tapahtumissa, puhelimella tai s-postilla.

Järjestöohjaaja
Camilla Elgland
040 773 3281
camilla.elgland@spek.fi

Palokuntatoimikunta ja sen alainen harrastustyöryhmä on sitoutunut kehittämään Kipinä-työkalua. Tar­vit­ta­es­sa lisä­ma­te­ri­aa­lia tuo­te­taan ja työ­ka­lua laa­jen­ne­taan. Tämä on en­sim­mäi­nen ver­sio työ­ka­lus­ta ja ke­hi­tys­työ jat­kuu. Tarvittaessa ki­tee­rei­tä poh­di­taan uu­des­taan tai tar­ken­ne­taan. Uu­si­a­kin kri­tee­rei­tä luo­daan, jos jo­tain oleel­lis­ta on jää­nyt uu­pu­maan.