Turvallinen palokuntatoiminta

Olemme koostaneet palokunnille materiaaleja ja keinoja kaikille avoimen palokuntatoiminnan järjestämiseksi ja jokaisen palokuntalaisen turvallisuuden takaamiseksi.

Ohjeistamme kaikkia palokuntia pitämään aiheesta viikkoharjoituksen, jossa käydään yhdessä läpi ohjeet kaikille turvallisen ja mielekkään toiminnan takaamiseksi ja varmistetaan, että kaikki palokunnan jäsenet tietävät palokunnan vastuuhenkilöt, kuten päällikön, varapäällikön ja osastonjohtajat.

Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän määritelmät

On tärkeää ymmärtää, mitä epäasiallisella kohtelulla ja häirinnällä tarkoitetaan, jotta voimme tunnistaa ne toiminnassamme, kehittyä, korjata toimintaa ja varmistaa kaikille turvallisen toimintaympäristön.

Epäasiallinen kohtelu

Työturvallisuuskeskuksen sivuilla määritellään epäasiallinen kohtelu seuraavasti:

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä esimerkiksi

 • kiusaamisena (kts. myös Työterveyslaitoksen sivuilta tietoa työpaikkakiusaamisesta)
 • laiminlyönteinä
 • vähättelynä tai sivuuttamisena
 • eristämisenä
 • henkilön yksilöllisten ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalaamisena
 • uhkailuna
 • työnjohtovallan ylityksinä tai nöyryyttävänä kohteluna
 • sovittujen ehtojen yksipuolisena muuttamisena
 • syrjimisenä tai suosimisena.

Epäasiallinen kohtelu voi liittyä henkilöön tai työhön. Se on usein järjestelmällistä ja jatkuvaa, mutta yksittäisiä, lievempiäkin tekoja voidaan pitää epäasiallisena kohteluna. Epäasiallinen kohtelu voi olla sanallista tai sanatonta. Se voi ilmetä eleinä tai ilmeinä.

Mitä epäasiallinen kohtelu ei ole

 • työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvia toimia
 • työhön liittyvää normaalia päätöksentekoa tai erilaisten tulkintojen käsittelyä
 • tehtäviin tai työhön liittyvien ongelmien käsittelyä työyhteisön jäsenten kesken
 • perusteltua kurinpitoa
 • työntekijän ohjaamista työterveyshuollon piiriin.

Häirintä

Epäasiallinen kohtelu voi täyttää myös häirinnän tunnusmerkit. Häirintää on työturvallisuuslain (738/2002) mukaan sellainen epäasiallinen kohtelu, josta voi olla vaaraa tai haittaa yksilön turvallisuudelle tai terveydelle.

Tasa-arvolaissa määritellään ja kielletään luonteeltaan seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään ikään, uskontoon, vakaumukseen, terveydentilaan, etniseen alkuperään ja vammaisuuteen perustuva häirintä.

Tasa-arvovaltuutetun sivuilla sanotaan, että seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintää. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä ja sukupuoleen perustuvalla häirinnällä henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista. Molemmilla häirinnän muodoilla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.