Uutiset

Uutiset

Julkaistu 13.02.2020

Hakuilmoitus: Kolme nuorta ja kaksi ohjaajaa Kroatiaan 20.-24.5.2020

Haetaan kolmea palokuntanuorta ja kahta nuorten ohjaajaa CTIF:n nuorisokomission kansainväliseen tapaamiseen Kroatiaan ke-su 20.-24.5.2020

CTIF:n nuo­ri­so­ko­mis­sio jär­jes­tää kah­den vuo­den vä­lein kan­sain­vä­li­siä palo­kun­ta­nuor­ten sym­po­siu­me­ja, jois­sa kä­si­tel­lään ajan­koh­tais­tee­moit­tain palo­kun­ta­nuo­ri­so­työ­tä ja -toi­min­taa kos­ke­via asi­oi­ta. Jär­jes­tyk­ses­sään 15. nuo­ri­so­ko­mis­si­on sym­po­sium jär­jes­te­tään ke-su 20.-24.5.2020 Kro­a­ti­as­sa. 

Mu­kaan sym­po­siu­miin ja työ­paja­työs­ken­te­lyyn ha­e­taan Suo­mes­ta kol­mea (3) palo­kun­ta­nuor­ta ja kah­ta (2) oh­jaa­jaa. Osal­lis­tu­jil­le kus­tan­ne­taan mat­ka­kus­tan­nuk­set, ma­joi­tus ja ruo­kai­lu. 

Mu­kaan sym­po­siu­miin ja työ­paja­työs­ken­te­lyyn ha­e­taan Suo­mes­ta kol­mea (3) palo­kun­ta­nuor­ta ja kah­ta (2) oh­jaa­jaa. Osal­lis­tu­jil­le kus­tan­ne­taan mat­ka­kus­tan­nuk­set, ma­joi­tus ja ruo­kai­lu. 

Ketkä voivat hakea? Mitä pitää tehdä?

Mu­kaan sym­po­siu­miin ja työ­pa­joi­hin voi­vat ha­kea kaik­ki 14–17-vuo­ti­aat palo­kun­ta­nuo­ret ja yli 18-vuo­ti­aat nuor­ten oh­jaa­jat ym­pä­ri Suo­men. Ha­ki­joil­ta edel­ly­te­tään koh­tuul­lis­ta eng­lan­nin kie­len tai­toa (=kou­lu­eng­lan­ti), palo­kun­ta­toi­min­nan tun­te­mus­ta sekä sel­ke­ää ulos­an­tia. Tär­kein­tä on oma halu ja into!

Työ­paja­työs­ken­te­lyn ve­tä­vät oh­jaa­jat. Työ­paja­työs­ken­te­lyyn osal­lis­tu­vat nuo­ret kier­tä­vät työ­pa­jois­sa osal­lis­tu­mas­sa ja op­pi­mas­sa. Ve­tä­jät esit­te­le­vät työ­pa­jo­jen ai­heet. Tä­män jäl­keen esi­tyk­sen poh­jal­ta asi­as­ta käy­dään kes­kus­te­lua eri mai­den edus­ta­jien kes­ken. Lo­puk­si py­ri­tään saa­maan ai­kai­sek­si yh­teen­veto ja esi­tys seu­raa­vak­si aa­muk­si.

Mu­kaan voi­vat ha­kea niin yk­sit­täi­set palo­kun­ta­nuo­ret kuin oh­jaa­jat­kin. Nyt ei siis ha­e­ta vii­den (3+2) hen­gen ryh­mää yh­des­tä palo­kun­nas­ta vaan viit­tä eri hen­ki­löä.

Vuo­den 2016 sym­po­siu­min suo­ma­lai­sia osal­lis­tu­jia Ita­li­an Tren­ti­nos­sa.

Aikataulu

Mat­kaan läh­tö on ke 20.5.2020. Tors­tais­ta lau­an­tai­hin työ­ryh­mät työs­ken­te­le­vät. Pa­luu Suo­meen on su 24.5. Tar­kem­pi mat­ka-aika­tau­lu il­moi­te­taan osal­lis­tu­jil­le.

Joka ilta oh­jel­mas­sa on ren­toa yh­des­sä­oloa ja va­paa-ajan ak­ti­vi­teet­te­ja yh­des­sä mui­den osal­lis­tu­jien kans­sa. Uu­sia ka­ve­rei­ta ja ko­ke­muk­sia on taa­tus­ti lu­vas­sa!

Hakeminen

Va­paa­muo­toi­set ha­ke­muk­set (”Mik­si juu­ri minä”) su 23.2.2020 men­nes­sä: timo.so­va­nen(a)spek.fi

Edus­ta­jien va­lin­nas­sa huo­mi­oi­daan alu­eel­li­nen ja suku­puol­ten tasa-arvo. Etu­si­jal­la ovat ne, jot­ka ei­vät ole ai­em­min osal­lis­tu­neet sym­po­siu­miin. 

Lisätietoja

timo.so­va­nen(a)spek.fi | 040 511 2481 (pl. 8.-16.2.)